Emprime Baskı Nedir?

Pigment Boyarmaddelerin ÖzellikleriPigment boyarmaddeler, pamuklu baskıda çok önemli bir boyarmadde sınıfıdırlar ve genel olarak su ve organik solventlerde çözünmezler, tekstil liflerine afiniteleri yoktur. Bu nedenle binder adı verilen reçine esaslı yapıştırıcı maddelerle life bağlanırlar. Daha sonra yüksek sıcaklıkta kondense işlemine tabi tutulurlar. Pigment boyarmaddelerin haslık özellikleri büyük ölçüde binderinkine bağlıdır. Binderin kalitesi ve doğru kullanımı haslık özelliklerine direkt olarak etkiler. Pigmentler anorganik, organik, metalik ve floresan pigmentler olmak üzere dört çeşittir; Anorganik pigmentler;bir çok ağır metal elementlerinin oksitleri, sülfatları, karbonatları, silikatları, ve kromatlarını kapsar. Bu metaller titanyum, çinko, baryum, kurşun, antimon, zirkonyum, kalsiyum, alüminyum, magnezyum, demir, molibden ve kromdur. Organik azo pigmentleri; genel olarak anorganik pigmentlerden daha iyi sürtme haslığına sahiptirler ve parlaktırlar. Çoğunun alkali dayanımı iyidir. Ancak bazı organo metalik pigmentlerin düşük alkali dayanımı baskı için uygunsuzluk oluşturur. Organik pigmentler, anorganik pigment renklerine nazaran daha saf ve daha parlaktır. Metalik pigmentler; tekstil materyali üzerine pigment baskıcılıkta olduğu gibi bir binder ile basılabilen, ince, dispers olabilen indirgenmiş metallerdir. Fluoresan boyarmaddeler; fluoresan etkisi yapan pigmentleridir. Fluoresan boyarmaddelerin konsantrasyonları düşük olduğu için, fazla miktarda boyarmadde kullanılarak tatmin edici renkler elde edilebilir. Genelde ışık haslıkları düşüktür.
Pigment baskının avantajları;1-Baskı sonrası yıkama işlemine gerek olmaması en az maliyet ve makina parkı ile baskının yapılmasına imkan tanır.
2-Baskı öncesi ve sonrası renk değişimi olmaması baskı yapıldığı anda son renklerini görebilmeyi mümkün kılar. Hataların tespiti açısından bu çok önemlidir.
3-Pigmentlerle baskıda, aynı varyasyonda baskı hızı rakle basıncı gibi faktörlerle renk farklılığı oluşumu riski çok azdır.
4-Proses esas itibarı ile basit ve emindir.
5-Pigmentler kumaş üzerindeki absorbsiyon düzgünsüzlüklerini örterler ve her iki lif pigment tarafından eşit şekilde örtüldüğünden farklı lif oranlarına sahip kumaşlarda kullanılabilirler.
6-baskılar keskin kontürler gösterirler ve renk imkanları sınırsızdır.
7-Hiç yıkama gerektirmediklerinden çok hassas materyalleri basmakta mümkündür.
8-Baskı maliyetleri düşüktür.
Pigment Pat Sistemleri
-Gaz İçermeyen Pigment Baskı Patı Gazsız pigment baskı prensip olarak en basit ve en eski baskı yöntemidir. Bu eski baskı yönteminde doğal renkli pigmentler, doğal yapıştırıcı maddelerle sulu sisteme göre kumaş yüzeyine yapıştırılırdı. Daha sonraları sentetik madde binderi olarak sentetik reçineler kullanılmaya başlanmıştır. 1930′ lu yıllarda pigment baskıcılıkta bağlayıcı madde olarak yüksek moleküllü suda çözünür doğal veya modifiye nişasta bazlı kıvamlaştırıcılar kullanılıyordu. Bu kıvam maddeleri boyayı life iyi bağlayamıyor ve yüksek konsantrasyonlu kullanımlarında sert bir tutum veriyorlardı. Bu sert tutumlarının yanında baskının donuk ve renk derinliğinin zayıf olması ve yıkama haslıklarının çok düşük olması nedeniyle istenmiyordu. Bu ürünler yerine sentetik reçine sistemlerinin ve suda çözünen kıvamlaştırıcılar yerine de emülsiyon patlarının kullanılması, pigment baskıların yumuşak tutum ve iyi haslık özellikleri göstermesi sağlamıştır.
-Gaz İçeren Pigment Baskı Patı(Emülsiyon, Yarı Emülsiyon Patları)Emülsiyon birbiri ile karışmayan iki sıvıdan birinin diğeri içinde homojen olarak dağılımıdır. Sıvı içinde bulunan diğer bir sıvı, asılı tanecikler halinde çok ince bir şekilde dağılır. Bu şekilde bir karışımı oluşturmak ve stabil halde tutabilmek, emülsiyonun parçalanmasını önlemek için emülgatör kullanılmalıdır. Tekstil endüstrisinde kullanılan iki emülsiyon tipi mevcut olup, suda-yağ emülsiyonu (O/W) ve yağda-su emülsiyonlarıdır (W/O). Suda yağ emülsiyonlarında dış fazı su, iç fazı hidrokarbon, yağda su emülsiyonlarında dış fazı hidrokarbon, iç fazı su oluşturur. Emülsiyon patları, su ve hidrokarbon fazını stabil karışım halinde tutmaya yarayan, yapılarında hidrofil ve hidrofob gruplar bulunan emülsiyon maddesi (emülgatör) içerirler. Suda yağ emülsiyonları daha fazla tercih edilir, çünkü bunlara emülsiyon bozulmaksızın su ilavesi (inceltmek) mümkündür. Yağda su emülsiyonlarında bu mümkün değildir. Su içinde yağ tipi emülsiyon patlarında, su içinde emülsiye edilmiş gaz damlacıkları belirli bir konsantrasyondan sonra hareketliliklerinin azalmasıyla kıvamlaştırma etkisi göstermektedir. Gaz damlacıkları sabit değildir. Bir kesme işlemi sırasında en düşük direnç kuralına göre biçim alırlar ve burada oluşan şekillerin kayganlıkları tam yuvarlak olanlara oranla daha iyidir. Bu nedenle, mekanik zorlamaya maruz kalan emülsiyonun viskozitesi duruş haline oranla daha düşüktür. Zorlama azaldığı oranda viskozite tekrar yükselir. Yapısal viskozite (Tiksiotropi) olarak adlandırılan bu plastik akışkan davranışı pigment baskıda optimal efektlerin sağlanmasında etkin olur. Emülsiyon patların eldesinde karıştırıcıların önemi açıktır. Karıştırıcının hızı, tipi, boyutu ve karışım miktarına bağlı olarak 1500-3000 d/dak arasında olmalıdır. Karıştırıcının boyutu karışım miktarına uygun olmalı ve karıştırma teknesinin şekli optimum karıştırmayı sağlayabilmelidir. Karıştırıcı yüksekliği karıştırma teknesinin çapından büyük olmalıdır. Karıştırma prosesi sırasında karıştırıcının mekanik enerjisi termal enerjiye çevrilir. Bu da emülsiyon patının sıcaklığının artmasına neden olur. Bu nedenle uzun süreli karıştırmalardan kaçınılmalıdır.Gaz içeren baskı patlarını iki gruba ayırmak mümkündür. 1.Az gazlı pigment baskı (250 gr/kg gaza kadar) 2.Gazlı pigment baskı (500 gr/kg ve yukarısı)Günümüzde başta çevre sorunu nedeniyle tam emülsiyon patların kullanımı giderek azalırken, az gazlı baskı kullanım yerini hala korumaktadır. Bu sistemin ortaya çıkışı gazlı ve gazsız sistemlerin bir karışımı olarak gerçekleşmiş ve her iki sistemin avantajlarını içermiştir.Sentetik KıvamlaştırıcılarBaskı sırasında istenilen viskoziteyi sağlamak için kullanılan küçük molekül yapılarından uygun sentezlerle elde edilen yüksek moleküllü poliasitlerin tuzlarıdır. Kuru madde içeriği az olup, oldukça iyi koruyucu kolloid özelliği gösterirler. Birçoğu akrilat esaslı olup, pigment baskı binderleriyle kimyasal olarak uyum sağlarlar. Poliakrilik asit uygun bir bazla, örneğin amonyakla nötralize edildiğinde karboksilik asit grupları iyonize olur ve negatif yüklü merkezlerin birbirlerini karşılıklı olarak itmeleri polimer zincirin genişlemesine ve sonuçta viskozite artışına neden olur. Polimer taneciklerinin çözülmesi pat reolojisi için uygun değildir. Çünkü jelleşir ve elastiki bir hal alırlar. Bu nedenle polimer taneciklerinin çözünmesi yerine şişmesi istenir. Bu tanecikler su ile etkileştiğinde ilk hacimlerinin yaklaşık 100 katına ulaşırlar. Sentetik kıvamlaştırıcıların şişmiş taneciklerinin kendilerine özgü davranışları vardır. Mekanik kuvvetler (karıştırma, rakleleme) altında viskozite düşüşü olur, bu kuvvetlere bağlı olarak kuvvet yönünde birbirlerinin üzerinde rahatlıkla kayarlar bu kuvvet ortadan kalktığında ilk viskozitelerine dönerler. Bu psödoplastik davranış baskıcıya baskı patını kontrol edilebilir bir viskozitede hazırlama ve daha sonra baskı sırasında kesme gerilimlerinin neden olduğu viskozite düşüşü ile çok ince delikli şablonların kullanılma ve dolayısıyla baskıda çok ince detayların elde edilme kolaylığı sağlar. Sentetik kıvamlaştırıcılar için karıştırmanın önemi bilinmektedir. Su ile karıştırıldıktan sonra kıvamlaştırıcı tanecikleri şişmiş durumdadır. Okumaya devam et

Reklamlar

Emprime Baskı Nedir?

Grafik tasarım – emprime baskı hakkında TEKSTIL BASMACILIĞI HAKKINDA GENEL BILGILER
Tekstil Basmacılığı, tekstil terbiye endüstrisinin ilginç ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Basmacılık teknikle sanatın elele verdiği ender endüstri dallarından biridir. Basmacılık dar anlamıyla bölgesel bir boyama olarak tanımlanabilir. Kumaşlar üzerinde tek veya çok renkli desenler, dokuma ve örgü tekniği ile de elde edilebilir, ancak baskı tekniği kolaylık ve ucuzluk açısından dokuma ve örgü tekniğinden daha üstündür. Dokuma tekniğine göre renkli desenler elde etmek için önce beyaz ipliklerin boyanması daha sonra bunların desen tertibatı olan tezgahlarda dokunması gerekir. İpliklerin boyanması birçok durumda kolay olmadığı gibi, tezgahların desenleme olanakları arttıkça hızları düşer. Diğer taraftan baskı tekniği ile elde edilen birçok desenin dokuma tekniğine göre elde edilmesi güç, bazı durumlarda imkansızdır. Boyamacılıkta kullanılan cihaz ve metodlar basmacılıkta kullanılamıyacağı gibi, sulu boya flotteleri de basmacılık için uygun değildir. Kumaş üzerine uygulanan boya çözeltisi, kumaşın emme özelliği sebebi ile yayılacak ve sınırlı bir şekil elde edilmesi mümkün olmayacaktır. Boya çözeltisinin yayılmasını önlemek için, kumaşın emme kuvvetine karşı koymak gerekir; bu amaçla boya çözeltileri kıvamlaştırılarak pat adı verilen bir forma sokulur.

Baskı TeknikleriMekanik açıdan baskı tekniklerini dört ana grupta incelemek mümkündür:
-El baskıcılığı
El baskıcılığında basılacak şekil tahta kalıplara çıkıntı halinde oyulur. Baskı patı hazırlandıktan sonra keçeden bir ıstampaya emdirilir. Kalıplar ıstampa üzerine basılarak çıkıntı kısımlar boyanır. Bu boyalı kalıplar kumaş üzerine basıldığında basılan yerler boyanmış olur. En eski ve en artistik baskı yöntemidir.
-Şablon baskıcılığı
Şablon baskıcılığında basılması istenen desenler bir çinko veya mukavvaya oyulur.Bukalıp basılacak kumaş üzerine konulduktan sonra baskı patı bir fırça veya püskürtme tabancası ile oyulmuş kısımlardan kumaşa uygulanır.
-Rulo baskıcılığı
Rulo baskı, desenin bakır silindirlere oyularak kumaşa aktarıldığı yöntemdir. Gravür işlemi uzun ve maliyetli olduğu için ancak aynı desende uzun metrajlarda ekonomiktir. Gravür (derin) baskıda baskı alt silindirlerinin her birinin altında bir boya teknesi vardır. Silindir dönerken tekneden boyayı alır. Baskı patının fazlası rakle ile sıyrılır. Böylece sadece oyuk kısımların içi boya patı ile dolar, bu boya ana silindir üzerinden geçen kumaşa basınç yardımıyla aktarılır.
-Film baskıcılığı
Düz şablonlu (film-druck) baskı Şablon bezi üzerinde basılmayacak kısımların lak ile kapatılarak, diğer kısımların baskı patının geçmesine izin veren şablonlarla baskı gerçekleştirilir.
Rotasyon şablonlu baskı desen delikli bir silindir şablon üzerine aktarılmıştır. Üretim hızı en yüksek, en modern baskı yöntemidir. Rulo, düz şablonlu ve rotasyon baskıların birbirleriyle karşılaştırılması Tablo 1′ de verilmiştir.
Tablo 1:Baskı yöntemlerinin karşılaştırılması
Rulo BaskıDüz şab.baskıRotasyonÜretim hızı (m/dak)100-15010-1525 – 100desen başına min.üretim (m)10.0001.000 – 10.0001.000 – 10000Yer gereksinimi AzÇokAzBoyarmadde ve kimyasal tüketimi AzÇokAzRenk derinliği / ParlaklıkBad Very İyi İyiBeyaz zeminde kirlenmeBad İyiİyiEzilmeYüksekDüşükDüşük
baskıların FiksesiHerhangi bir baskı metoduna göre kumaşın üzerine bölgesel olarak aktarılmış boyarmaddenin özel bir işlemle liflere fiksesinin sağlanması gerekir. Basılmış boyarmaddenin fiksesi,

* Buharlama ile fikse
* Doymuş buharla
* Kızgın buharla (HT buhar)
* Basınçlı buharla

-Kuru ısı fiksesi
Kuru ısı fiksesi daha çok pigment renkler ile yapılan baskılarda kullanılmaktadır.Pigment renkler ile yapılan baskılarda kullanılan kuru ısı fikse prosesinde, temel işlev binderlerin meydana getirdiği üç boyutlu film tabakasındadır. Binder, pigment ile birlikte kumaşa uygulandığı zaman uygun fikse prosesi ile üç boyutlu bağlanma mekanizması oluşturabilir ki, burada binderin bağlanma hızı; süre, temperatür, pH, reaktivite gibi birçok faktöre bağlıdır.
-Yaş fikse metodları
Pigment baskılar dışındaki tüm baskılarda boya fiksajını yıkama işlemi takip eder. Böylece kıvam maddelerinin, fikse olmamış boya partiküllerinin, kimyasal madde artıklarının kumaştan uzaklaştırılması mümkün olur.Bazı boyarmaddelerin (örneğin küp boyarmaddelerin) fiksajı yıkama sırasında tamamlanır. Sonuç olarak yıkama optimum haslık özellikleri sağlar, rengi parlatır.
Baskı YöntemleriBaskı yöntemlerini üç grupta toplayabiliriz.
-Direkt Baskı
Bu baskıda baskı patı beyaz veya bir ön boyamadan geçmiş kumaş üzerine uygulanır. Kumaşın bir ön boyamadan geçtiği hallerde basılı alanlarda zemin boyası tahrip olmaz, sadece örtülür.
-Aşındırma Baskı
Aşındırma baskının esası boyalı bir kumaşın rengini basılı alanlarda tahribetmektir. Bu amaçla bir ön boyamadan geçmiş, boyası tamamen fikse olmuş kumaşlar üzerine, içinde aşındırma maddesi dediğimiz zemin boyasını tahribeden kimyasal maddeler bulunan bir baskı patı ile baskı yapılır. Böylece basılı alanlarda zemin boyasının tahribi ile beyaz figürler oluşur ki, buna beyaz aşındırma denir. Eğer baskı patı içine aşındırma maddelerine dayanıklı ve zeminden farklı renkte olan boyarmaddeler ilave edilirse basılı alanlarda renkli figürler oluşur ki buna da renkli aşındırma denir. aşındırma patı ile yapılan baskının ardından 102-105°C de 8-10 dakika fikse işlemi yapılır. Ardından;

* Soğuk durulama;
* Sıcak durulama
* Eğer bazik aşındırma yapılacak ise asitle nötrleştirme yapılır.

Örnek Beyaz Aşındırma Reçetesi:
A – Neutral DischargingRoll Printing B – Alkaline Discharging
-Rezerve Baskı
Rezerve baskının esası basılı bir alanda zemin renginin fiksesini önlemektir. Bu amaçla beyaz kumaş üzerine önce rezerve maddesi dediğimiz bir madde içeren bir baskı patı ile basılır, daha sonra kumaş boyanır. Rezerve maddesi basılı alanlarda ya boyanın kumaşa nüfuz etmesini bloke eder veya fiksesini önler. Böylece basılı alanlarda beyaz figürler elde edilir, buna beyaz rezerve denir. Baskı patı içine rezerve maddesine dayanıklı boyaların ilavesiyle renkli rezerveler elde edilir.- Özel baskılarGofre Baskı Pat Reçetesi:
Lameprint KL 100 P (GRUNAU) (%10)500gYıkama:
5ml/l Asetik Asit 40°C de 5 dakika
Soğuk durulamaFloranit 40/28 (COGNIS)5g
Devore Baskı Reçetesi: Okumaya devam et

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.